top of page

Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd veel gehoord of gelezen over GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe wetgeving zorgt voor een betere bescherming van uw gegevens online en dat vinden wij van groot belang.

Respect voor het individu, confidentialiteit, vertrouwen en integriteit zijn de funderingen waarop P&M Coaching & Consultancy bvba sinds de start van onze activiteiten is gebouwd. Dit betekent ook dat wij met u als coachee, klant, partner of deelnemer aan één van onze workshops of trainingen duidelijk willen communiceren over de verwerking van uw gegevens en uw privacy.

Meer nog, het gaat om vertrouwen, integriteit en verantwoording. Drie bouwstenen die ten grondslag liggen aan elke gezonde relatie.

Het is onze doelstelling onze communicatie gerichter en efficiënter te maken en bovenal onze relatie met onze klant te versterken.

Hoe we dit willen realiseren, kan u nalezen in onze aangepaste privacy verklaring.

De nieuwe GDPR-wetgeving zal ongetwijfeld leiden tot een meer transparante en open communicatie. We zijn ervan overtuigd dat we van dit verhaal samen een succes kunnen maken.

 

 

Privacy verklaring ( version Francophone plus bas, English Version under construction)

 

P&M Coaching & Consulting bvba (bekend onder de naam P&M Coaching en  P&M Academy) vindt uw privacy belangrijk. Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat in overeenstemming met GDPR en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Hieronder beschrijven we beleid ter zake dat geldt voor alle webpaginas en websites van P&M Coaching & Consultancy bvba

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

 • Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)

 • Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)

 • Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met P&M Coaching & Consultancy bvba (info@pnmcoaching.be)

 

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door P&M Coaching & Consultancy bvba, Schransdreef 81, 3090 Overijse BE0627818048. P&M Coaching & Consultancy bvba wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat P&M Coaching & Consultancy instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot P&M Coaching & Consultancy bvba :

 

P&M Coaching & Consultancy bvba

Schransdreef 81

3090 Overijse

ondernemingsnummer: 0627. 818. 048

+32 476 94.29.91 (Katia Pelleriaux)

+32 477 980. 939 (David Maegerman) 

 

 

DEEL II. Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt P&M Coaching & Consultancy uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. P&M Coaching & Consultancy streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derden. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.

  

Beheer coachees, cursisten en klantenbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een infosessie, netwerkevenement, coaching, psychotherapie, training, opleiding, begeleidingstraject of op een ander manier een overeenkomst afsluit met P&M Coaching & Consultancy bvba, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan P&M Coaching & Consultancy bvba de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals bvb softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist. 

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt P&M Coaching & Consultancy bvba zich het recht voor de betrokken gegevens te gebruiken voor profilering en direct marketing ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

  

Profilering

P&M Coaching & Consultancy bvba houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens of papieren documenten zoals aanwezigheidslijsten en evaluatieformulierenmet vermelding van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de P&M Coaching & Consultancy bvba diensten, website(s) en online applicaties uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo u voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen  hebben betrekking op gegevens die P&M Coaching & Consultancy bvba rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal P&M Coaching & Consultancy bvba u steeds laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers die door P&M Coaching & Consultancy worden ingeschakeld om de automatische verwerking te kunnen uitvoeren.

Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, maar u kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via info@pnmcoaching, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval is het voor P&M Coaching & Consultancy bvba ook niet meer mogelijk uw voorkeuren bij te houden, waardoor we mogelijks bepaalde informatie bij verdere dienstverlening steeds opnieuw zullen moeten opvragen. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben. Op grond van haar gerechtvaardigd belang te ondernemen, houdt P&M Coaching & Consultancy bvba zich het recht voor de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 

Direct Marketing

P&M Coaching & Consultancy bvba houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u klant of deelnemer bent aan een van onze opleidingen, cursussen, coachings of andere diensten, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die P&M Coaching & Consultancy bvba rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die P&M Coaching & Consultancy inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@pnmcoaching.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven.

Ten aanzien van andere personen, zoals patiënten of cliënten binnen een psychotherapeutische begeleiding of prospecten, verwerkt P&M Coaching & Consultancy bvba de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan info@pnmcoaching.be. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 

Prospectie

P&M Coaching & Consultancy bvba houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met P&M Coaching & Consultancy bvba te prospecteren.  Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan partners ( zie hierboven).  Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer. 

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@pnmcoaching.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III. 

 

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

 

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die P&M Coaching & Consultancy bvba uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@pnmcoaching.be vragen:

 

Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via P&M Coaching & Consultancy bvba ontvangen.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door P&M Coaching & Consultancy bvba werden verzameld;

 • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

 • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

 • de persoonsgegevens onrechtmatig door P&M Coaching & Consultancy bvba worden verwerkt;

 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

  

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, P&M Coaching & Consultancy deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van P&M Coaching & Consultancy bvba zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

  

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door P&M Coaching & Consultancy bvba berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

P&M Coaching & Consultancy bvba stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal P&M Coaching & Consultancy u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

  

Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Déclaration de confidentialité 
Nous sommes convaincus que la protection de vos données personnelles est essentielle. Si nous traitons vos données personnelles, nous le faisons conformément au règlement GDPR et au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (ci-après le «AVG»).

Grâce à cette déclaration de confidentialité, nous voulons vous donner des éclaircissements sur:

 • Qui est responsable du traitement (PARTIE I)

 • Quel traitement nous faisons correctement (PARTIE II)

 • Quels droits avez-vous sur ces opérations de traitement (PARTIE III)?
   

Nous vous invitons donc à lire attentivement cette déclaration de confidentialité et à le faire régulièrement. Après tout, les ajustements futurs ne peuvent pas être exclus.

Si quelque chose n'est pas entièrement clair, vous pouvez toujours contacter P&M Coaching & Consultancy bvba via info@pnmcoaching.be

PARTIE I. Agent de traitement

Les données pertinentes sont traitées par P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL, Schransdreef 81, 3090 Overijse BE0627818048. P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL est, selon l'AVG, considéré comme le contrôleur, ce qui signifie que P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL est responsable du traitement correct des données concernées, et qu'en cas de questions ou l'exercice de vos droits en matière de traitement des données, vous pouvez facilement vous tournez vers P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL:

 

P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL

Schransdreef 81

3090 Overijse

numéro d'entreprise: 0627. 818. 048

+32 476 94.29.91 (Katia Pelleriaux)

+32 477 980. 939 (David Maegerman) 

 

PARTIE II. Buts du traitement

Selon le service que vous utilisez, P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL traite vos données personnelles de la manière décrite ci-dessous. Pour chacun de ces traitements, vous disposez des droits décrits dans la PARTIE III. P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL s'efforce de ne pas transmettre vos données à des tierces parties. Si c'est exceptionnellement le cas, nous vous le ferons savoir spécifiquement.

 

Gérer les coachées, participants aux formations et la gestion des clients

Lorsque vous passez une demande ou commande, vous inscrivez pour une session d'information, un événement réseau, un coaching, une psychothérapie, une formation, un conseil ou concluez un accord avec P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL, nous traitons les données demandées car nous en avons besoin pour exécuter l'accord. Sans cette information P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL ne peut pas exécuter l'accord. Dans ce but, les données sont seulement transmises aux processeurs (tels que par ex. les fournisseurs de logiciels) qui doivent être engagés pour l'exécution de l'accord. Après la fin de l'accord, vos données seront conservées pendant 10 autres années (puisque les réclamations légales sur la base de l'accord peuvent être soumises jusqu'à 10 ans après la date). Par la suite, les données concernées sont supprimées.

En fonction de notre intérêt légitime pour les affaires, P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL se réserve le droit d'utiliser les données pertinentes pour le profilage et le marketing direct (voir ci-dessous). Vos droits en ce qui concerne ce traitement sont décrits dans la PARTIE III.

Profilage

P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL se réserve le droit d'utiliser les données qu'elle obtient à votre sujet dans le cadre d'un traitement automatisé de ces données personnelles  ainsi que vos données récolté sur papier tel que les listes de présence et les documents d’évaluation, permettant d'évaluer des aspects personnels sur la base de ces données, telles que vos préférences ou intérêts personnels afin d’être en mesure de vous fournir des informations et des offres susceptibles de vous intéresser. Ces traitements automatiques reposent sur la logique selon laquelle vous avez donné votre autorisation pour enregistrer votre comportement afin de pouvoir vous proposer un contenu pertinent lorsque vous utilisez un des services de, le(s) site (s) Web et les applications en ligne appartenant à P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL. Le traitement automatique s'applique aux données que P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL a obtenues directement de vous ou aux données qu'il a obtenues de tiers. Dans ce dernier cas, P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL vous indiquera toujours de qui il a obtenu vos données. Ces données sont transmises aux processeurs activés par P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL pour effectuer le traitement automatique.

Ce traitement automatisé se fait sur la base de notre intérêt légitime à faire des affaires, mais vous pouvez toujours vous y opposer gratuitement et simplement par simple notification via info@pnmcoaching.be, à condition de fournir une preuve d'identité (copie de la carte d'identité). Dans ce cas, il n'est plus possible pour P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL de garder une trace de vos préférences, de sorte que nous pouvons avoir à demander certaines informations encore et encore pendant le service. En principe, ces données sont conservées pendant 5 ans, sauf si elles concernent des données que nous avons obtenues sur la base d'un objectif pour lequel nous avons besoin de ces données plus longtemps. Sur la base de son intérêt légitime, P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL se réserve le droit de transmettre les résultats du profilage à ses partenaires commerciaux (voir ci-dessous). Vos droits en ce qui concerne ce traitement sont décrits dans la PARTIE III.

 

Marketing direct

P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL se réserve le droit d'utiliser les informations dont elle dispose à votre sujet dans le cadre du marketing direct. Si vous êtes un client ou un participant à l'un de nos cours, cours, coaching ou autres services, ceci est fait en raison de notre intérêt légitime à faire des affaires. Grâce à ce marketing direct, nous pouvons vous fournir des informations et des offres susceptibles de vous intéresser. Dans ce cas, il s'agit de données que P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL a obtenues directement auprès de vous. Ces informations ne sont pas transmises à des tiers, à l'exception des processeurs utilisés par P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL pour effectuer du marketing direct. Ces données sont en principe conservées pendant 10 ans.

Vous avez le droit de vous opposer à ce traitement à tout moment en nous informant simplement via info@pnmcoaching.be, en fournissant une preuve de votre identité (copie de la carte d'identité). Dans ce cas, vous serez désinscrit de tous nos canaux de communication.

Comme il n'est pas possible pour des raisons techniques de se retirer, nous sommes obligés dans ce cas d'écrire automatiquement tous les envois génériques, ce qui signifie que vous ne recevrez plus de message général informatif ou commercial. Dans chaque envoi que vous recevez, vous aurez également la possibilité de vous désabonner pour cet envoi spécifique.

En ce qui concerne les autres personnes, comme des patients ou clients suivant un parcours psychothérapeutique ou prospects, P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL traite les données personnelles concernées en vue d'un marketing direct uniquement sur la base de leur consentement. Les parties impliquées ont toujours le droit de retirer leur autorisation sur simple demande à info@pnmcoaching.be. Vos droits en ce qui concerne ce traitement sont décrits dans la PARTIE III.

Prospection

P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL se réserve le droit, en raison de son intérêt légitime à entreprendre, de prospecter des informations auprès des clients, des visiteurs du site, ou des personnes qui entrent en contact avec P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL de toute autre manière. Sur la base de notre même intérêt légitime, ces données peuvent être transmises à des partenaires commerciaux (voir ci-dessus). Pour le reste, ces données ne sont utilisées que par les processeurs que nous utilisons dans le cadre de notre gestion de données.

En principe, ces données sont conservées pendant 5 ans, sauf si elles concernent des données que nous avons obtenues sur la base d'un objectif pour lequel nous avons besoin de ces données plus longtemps.

Vous avez le droit de vous opposer à ce traitement à tout moment en nous informant simplement via info@pnmcoaching.be, en fournissant une preuve de votre identité (copie de la carte d'identité). Si vous vous opposez, vous serez désinscrit de nos canaux de communication. Vos droits en ce qui concerne ce traitement sont décrits dans la PARTIE III.

 

 

PARTIE III. Vos droits concernant le traitement de vos données

Vos droits

En plus du droit de retirer toute autorisation que vous avez donnée, vous aurez divers droits en ce qui concerne le traitement (tel que décrit ci-dessus) effectué par P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL, fourni une preuve d'identité (copie de la carte d'identité). Vous pouvez demander ces droits gratuitement et sur simple demande à info@pnmcoaching.be.

Droit d'inspection
Vous avez le droit de nous demander si nous traitons les données à partir de maintenant, et si c'est le cas, d'inspecter ces données.

Vous avez également le droit de demander un aperçu des autorités qui reçoivent vos données via P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL pour chaque traitement.

 

Droit à la rectification
Vous avez le droit de demander une rectification immédiate, ou de remplir des informations incomplètes, en cas de données incorrectes.

 

Droit à la modification des données
Vous avez le droit d'effacer vos données personnelles sans retard injustifié

 • le traitement de ces données n'est plus nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées par P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL;

 • vous avez retiré un consentement donné;

 • vous vous opposez au traitement ultérieur;

 • les données personnelles sont traitées illégalement par P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL;

 • cela est nécessaire pour se conformer à une obligation légale; 

 • les données personnelles auraient été recueillies dans le cadre d'une offre de services de la société de l'information à un enfant (âgé de moins de 13 ans).
   

Droit à la restriction du traitement
Vous avez le droit d'obtenir une limitation du traitement si vous contestez l'exactitude des données personnelles dont nous disposons, le traitement est illégal et vous vous opposez à la suppression des données personnelles, P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL n'a plus besoin de ces données pendant que vous les informations nécessaires à l'établissement, à l'exercice ou à la justification d'une réclamation légale, ou en attendant une réponse à la question de savoir si les motifs justifiés d'P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL l'emportent sur ceux de vous si vous vous êtes opposé au traitement sur la base de nos intérêt légitime.

 

Droit de transférabilité
Vous avez le droit de nous demander d'obtenir les données personnelles que nous avons obtenues de vous sous une forme structurée et de transférer ces données à un autre responsable, si le traitement par P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL est basé sur votre consentement ou sur le traitement est effectué par des processus automatisés.

 

Violation en relation avec vos données personnelles

P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL fait tout son possible pour protéger les données personnelles que nous traitons contre la perte de mauvaise utilisation ou de falsification. En cas de violation de vos données personnelles et si cette violation comporte un risque élevé pour vos droits et libertés, P&M COACHING & CONSULTANCY SPRL vous informera immédiatement de cette violation, dans les conditions définies dans l'AVG.

 

Plaintes

Si, pour une raison quelconque, vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter la Commission pour la protection de la vie privée (Rue des Dépressions 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).

bottom of page